Over Vrouwen Vooruit

Stichting Vrouwen vooruit is een kleine stichting gevestigd in Amsterdam West. De stichting wil bijdragen aan een samenleving waarin (migranten)vrouwen in een kwetsbare positie actief mee kunnen doen aan de samenleving en zich kunnen ontwikkelen. Daartoe bieden we groepsactiviteiten en persoonlijke begeleiding aan vrouwen uit Amsterdam West. Onze activiteiten en ondersteuning zijn gericht op zelfredzaamheid, empowerment, activering en zelfontwikkeling.

Hoewel de emancipatie van vrouwen in Nederland de afgelopen dertig jaar een enorme vlucht heeft genomen, is deze niet voltooid.
Ook in Amsterdam West (en omgeving) hebben nog niet alle vrouwen dezelfde kansen, evenveel keuzevrijheid en dezelfde mogelijkheden tot ontplooiing als mannen.

Een vrouwspecifieke aanpak

Een deel van de belemmeringen die vrouwen ervaren in hun participatie en ontwikkeling is sekse specifiek. De (sekse specifieke) socialisatie, rollen en sociaal-maatschappelijke positie van vrouwen hebben invloed op hun ontwikkeling en participatie. Dit geldt vaak nog sterker voor vrouwen met een niet-westerse achtergrond, die vaak nog extra belemmeringen in hun ontwikkeling ervaren. Vrouwen vooruit neemt deze factoren expliciet mee in haar aanpak en benaderingswijze.

Wij merken in de praktijk dat dit werkt. Vrouwen durven zich open te stellen en hun ervaringen te delen in de groepen omdat zij zich veilig voelen. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin vrouwen na denken over hun positie, behoeften en wensen en nieuwe stappen durven zetten.

Vraaggericht werken

We werken vraaggericht: de vragen en behoeften van de vrouw staan centraal. Op basis van de vraag verwijzen we door, geven we een zetje om zelf verder te kunnen of kunnen vrouwen meedoen aan één of meer van de trainingen, cursussen of trajecten die we bieden.

Empowermentgericht werken

In al onze activiteiten speelt empowerment een rol. Empowerment zien wij als het sterker maken van vrouwen zodat zij meer controle krijgen over hun eigen leven. Daarbij horen onder andere: ontdekken van je eigen kracht en talenten, meer zelfvertrouwen krijgen, weten welke mogelijkheden er zijn, de benodigde vaardigheden ontwikkelen en je eigen keuzen (durven) maken. Empowerment betekent geloven in de kracht van de vrouwen en hierop een beroep doen! Dit alles altijd binnen de eigen sociale context van de vrouwen.